Bài hát thiếu nhi:
MỜI BẠN CÙNG VUI MÚA VUI CA
ST: PHẠM TUYÊN
Biểu diễn : KRi TV
Chim ca líu lo
Hoa như đón chào
Bầu trời xanh
Nước lonh lanh
La la lá la
Là là la là
Mời bạn cùng vui múa vui ca

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/