Dulich phuot đeo bao lôc .thg07 nam 2019, tai khu vuc đeo bao lôc ,cuôc lô 20 ,tai đây đuong đeo cach thanh phô bao lôc khoang hon 10 km ,đuong đeo rât quanh co ,rung cây con kha la nhiêu ,quanh nam tbuong hay co mua mac du thoi tiêt khôc nhiêt.đuong đuong cung rât tôt không co rac ,rung cây cung đep va hoang xo…###****(……

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/