Bài giảng hướng dẫn chi tiết lập trình VBA để gộp file Excel hiển thị trạng thái gộp từng file rất chuyên nghiệp cùng với hàm API JoinFiles của Add-in A-Tools
(*) Học lập trình VBA:

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe