Từ vựng tiếng Anh lớp 10 – Unit 10: Ecotourism 1. adapt /əˈdæpt/ (v) sửa lại cho phù hợp, thích nghi 2. biosphere reserve /ˈbaɪəʊsfɪə(r)rɪˈzɜːv/ (n) …

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/